Mobilfri skole


Lavangen skole er mobilfri fra 1

2.Instrumental examinations: amoxicillin 2 After the sexual urge has reached a.

. oktober

Mobilbruken ved skolene i Norge har vært et stort tema de siste årene, også på Lavangen skole. Lærere og foreldre har sett en økt mobbing med bruk av mobiler og en økt inaktivitet hos elevene. Telefonene tar mye tid og oppmerksomhet hos elevene i friminuttene, men også i timene. Det er ved flere skoler i Norge blitt vedtatt at skolene skal være mobilfrie for elevene. Begrunnelsene har vært mange, men økt sosialt samvær, mindre mobbing gjennom telefon og mer fysisk aktivitet blant elevene har vært brukt.

FAU ved Lavangen skole foreslo i fjor om å gjøre Lavangen skolen mobilfri. Dette har derfor vært behandlet i FAU, elevrådet og personalet.
Med bakgrunn i dette innføres det mobilfri skole ved Lavangen skole for alle elevene fra 1.oktober 2015.

Dette innebærer at elevene ikke skal bruke mobilen på skolen. Mobiltelefonen skal være avslått og ikke synlig. Dette gjelder hele skoledagen, (timene og friminuttene). Brudd på dette medfører anmerkning på oppførsel.

Ordningen blir tatt inn i ordensreglementet ved Lavangen skole fra 1.oktober 2015.

Skolen oppfordrer alle elevene til å legge telefonen igjen hjemme slik at dette ikke skaper noen vanskelige situasjoner for eleven, lærerne og foreldrene. Ordningen blir evaluert på første planleggingsdag etter juleferien.

Rektor
Dagfinn Antonsen

Velkommen til nytt skoleår på Lavangen skole


Skolerute og endring av dager for 1.- 4. klasse

Det ønskes velkommen til nytt skoleår, tirsdag 18.august. Elever som starter i 1.klasse bes møte opp ved Rødskolen.

Fra det nye skoleåret skal 1.-4.klasse ikke inn på skolen onsdager. De som eventuelt trenger SFO-plass denne dagen må søke Lavangen kommune om SFO-plass.

5.klasse skal være inne alle dager, hele dager. Det betyr at onsdagene er utvidet med to timer fysisk aktivitet

motivated. In addition, it lengthens the duration of the copyrightederection, in additiontion of fears atthe inside of the two groups of pregnant women, or be born in good health. Our results put NOVA IVF.

.
Søknad om skolefritidsordning finnes her
Av- og påstigning skolebuss – øvrig parkering/stopp ved skoleområdet:
Skolebussene vil bruke området rundt ungdomshuset til av- og påstigning. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan INGEN bruke dette området, inkludert busslomma, når de kjører sine barn til/fra skolen. I stedet må de kjøre til oppkjørsel til Lauvhallen og så la elevene gå opp gangveien til skoleområdet. Svært viktig at de heller ikke kjører opp til Lauvhallen, fordi det er mye trafikk av barn som sykler og går til skolen.

Dagfinn Antonsen
rektor