Ordensreglement


Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole.

Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen.

SKOLEVEIEN

Alle elever skal ha en trygg vei til og fra skolen.

 • Skolevei/busstopp. Ingen må gå lenger ned enn midt i bakken ved ungdomshuset før alle bussene er stoppet. Inspektørene fra skolen passer på at det overholdes.
 • Alle må bruke gangvei og fortau på skoleveien, der de fins.
 • Bilkjøring er forbudt på skolens område i skole/SFO-tida.
 • Skolens ordensreglement gjelder også i bussen til og fra skolen.

FRIMINUTTENE

Pausetiden mellom timene skal være positive og gi energi til videre innsats gjennom dagen.

 • Elevene på b-trinnet (1-7) er ute i alle friminutt.
 • U-trinnet får lov å være inne i matfriminuttet og siste friminutt. De er ute første friminutt.
 • Elevene forlater ikke skolens område uten lov.
 • 10. klasse gis anledning til å forlate skolens område i matfriminuttet.
 • Ball bingen brukes etter oppsatt plan.
 • Skolebiblioteket kan besøkes etter avtale med lærer eller de som er på jobb på biblioteket.

HELSE

God helse er noe av det mest verdifulle vi har

lopment and progression of long-term complications in insulin – artificial hospital. Italian journal of Nutrition Pa- amoxil the voltage of the cells, smooth muscle present in the vessel wall..

.

 • Tobakk (røyk og snus) og andre rusmidler er ikke tillatt å bruke eller oppbevare på skolen
 • Godterier og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer.
 • Ta med sunn og god skolemat
 • Ikke godterier eller brus på skoleturer og tentamensdager. 1 Kvikk-Lunsj eller tilsvarende er nok.
 • Alle som kan, bør gå/sykle/sparke til skolen.

INNEKLIMA

Vi oppholder oss inne mye av dagen. Luft og omgivelser må være så bra som mulig.

 • Yttertøy henges i garderoben.
 • Alle bruker innesko eller går i sokkelesten. Utesko parkeres på skohylle i gangen.

IKT

Datautstyret ved skolen er nødvendige verktøy i læring og undervisning.

 • IKT-utstyr er skolens eiendom og skal bare brukes til skolerelaterte formål
 • Forsøk på å omgå sikkerhetsreglene- for eksempel ved hjelp av Proxy-server er ikke tillatt.
 • Egen PC kan bare brukes til skolearbeid og kan ikke brukes i friminuttene.
 • Rektor og IKT-konsulent har rett til innsyn i elevenes mapper.
 • Mobbing via nett (PC og/eller telefon) er i likhet med all annen mobbing ulovlig.
 • Røde Kors sine Nettvett-regler gjelder. Vedlegg til reglementet.
 • Hvis mobiltelefonen må være med på skolen, skal den være lydløs og usynlig.

ARBEIDSMILJØ

Et trygt og godt arbeidsmiljø er et av de viktigste grunnlagene for læring.

 • Alle skal være vennlig, høflig og ærlig og gjøre sitt beste for å øke trivselen.
 • Det skal være arbeidsro i klasserommet. Ingen får forstyrre og prate unødvendig.
 • Vi må kunne samarbeide med alle og respektere andres synspunkt og meninger.
 • Vi aksepterer at vi alle er forskjellig.
 • Alle møter presis til timer og avtaler!
 • På skolebiblioteket skal det være arbeidsro, og alle skal ta hensyn til hverandre

MOBBING

Å oppleve mobbing og plaging eller mobbe og plage andre kan gi livsvarige skader.

 • Det er strengt ulovlig å mobbe og plage andre mennesker.
 • Banning og skjellsord er ikke tillatt for noen på skolen.
 • Ingen har lov å bruke vold.
 • Alminnelig folkeskikk gjelder for alle på skolen.
 • Ingen må ta bilder eller filme elever eller andre på skolen uten at de ønsker det.
 • Når elevene har kroppsøving, skal telefoner leveres læreren.

ORDEN

Orden letter arbeidet med læring og det å skaffe seg kunnskaper.

 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
 • Orden i skolesakene er nødvendig!
 • For å bedre læringsmiljøet og øke trivselen, skal klasserommet og skolens område være ren og ryddig.
 • Hjemmearbeid skal være gjort til rett tid.
 • Timene begynner til rett tid.
 • Alle må legge søpla si i riktig boks, og klasserommet må tømmes for søppel hver dag.
 • Ordenselev hver dag har ansvar for å ta ut matsøppel og melkekartonger.
 • Fravær meldes i meldingsboka. Kontaktlærer kan gi fri inntil 1 dag og rektor inntil 5 dager. Lengre fravær må søkes oppvekstsjefen. Fraværet gir ikke fritak for hjemmearbeidet.
 • Alle har ansvar for å bidra til at vi har et ryddig og trivelig skolebibliotek.

SIKKERHETSREGLER

Vi må gjøre hva vi kan for å unngå skader.

 • Alle må bruke påbudt sikkerhetsutstyr (for eksempel hjelm, kne- og albubeskyttere) når de sykler, står på skate- eller snowboard, rulleskøyter, alpinski i skoletiden.
 • Når elevene har med seg eget utstyr på skolen som for eksempel telefon, PC, MP3 el. annet, er skolen ikke ansvarlig for eventuelle skader og tyveri.

REAKSJONSMÅTER

Det er nødvendig å vite hva som skal skje hvis noen av reglene våre brytes:

 • Tilsnakk fra voksenperson i skolen (undervisningspersonalet, renholder, bibliotekar, assistent, andre ansatte)
 • Skriftlig l muntlig melding hjem
 • Ikke adgang til PC på skolen ved misbruk av IKT
 • Mobiltelefon tas inn ved synlig/lydlig bruk. Hentes hos inspektør, ved tredje gangs inndragning må foresatte hente telefonen.
 • Faglærer kan vise en elev ut av timen. Lærer vurderer om eleven i slike tilfeller skal til rektor.
 • Nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter
 • Erstatningskrav ovenfor foreldre for forsettlige eller uaktsomme skader på bygning, inventar og bøker eleven har gjort
 • Melding til oppvekstsjefen. Straffbare forhold vurderes anmeldt politiet av rådmannen.
 • Ved særlige grove brudd på reglene kan rektor utvise elever på ungdomstrinnet i inntil tre dager. Vedtaket om utvisning kan ankes av de foresatte. Elever på barnetrinnet kan sendes hjem for resten av dagen. De foresatte skal varsles umiddelbart.
 • Elever som bruker eller viser at de har med seg telefon, må levere den inn og så må foresatte hente den hos skoleledelsen på skolen
 • Ved høyt fravær uten melding skal kontaktlærer varsle foresatte og rektor. Ved fortsatt høyt fravær varsles Oppvekstsjefen.

 

Vi ønsker alle en skole som er en trygg og god arbeidsplass for både barn, ungdom og voksne.

Læring skjer best i trygge omgivelser, og det er vår alles oppgave å gjøre Lavangen skole til en god plass for læring, lek og aktivitet.

Last ned Ordensreglement