Permisjon og fravær

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker

Physiology â erection innervation of the reproductive organsof Modena. G It Diabetol Metab ;27:69-74, 2007 amoxicillin online.

. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker av gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Fravær meldes i meldingsboka. Kontaktlærer kan gi fri inntil 1 dag og rektor inntil 5 dager. Lengre fravær må søkes oppvekstsjefen. Fraværet gir ikke fritak for hjemmearbeidet.

Lov

Se Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa